Stichting Promotie Cultuurparticipatie staat bij de Belastingdienst geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Contactgegevens

Stichting Promotie Cultuurparticipatie
Lucasbolwerk 11
3512 EH Utrecht
T    06 22218312
E    info@iktoon.nl
W   www.iktoon.nl
RSIN 8522.12.343

Bestuurssamenstelling en beloningsbeleid

Het bestuur van de Stichting Promotie Cultuurparticipatie bestaat uit vijf personen, waaronder de voorzitter. Sinds juni 2016 wordt deze functie uitgevoerd door de heer Oeds Westerhof.
De namen van de overige bestuursleden zijn Appie Alferink, Jan Brands, Peter van den Esschert (penningmeester) en Wies Rosenboom.
Het bestuur is belast met het besturen van de stichting en ontvangt daarvoor geen vergoeding.

Doelstelling

De doelstelling van de stichting staat vermeld in artikel 3 van de statuten:

  1. het versterken en promoten van de amateurkunst in Nederland en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De stichting beoogt haar doel te bereiken door onder meer:

  1. het stimuleren van de mogelijkheden voor amateurkunstenaars om hun kunst te tonen
  2. het zichtbaar maken van de breedte en omvang van de sector aan publiek en beleidsmakers
  3. het in stand houden van een stichting om uitvoering te geven aan de ambitie

Het vermogen van de stichting dient ter verwezenlijking van het doel van de stichting. Bij het verwezenlijken van het doel van de stichting heeft de stichting geen winstoogmerk.

Download

Beleidsplan iktoon 2017-2020
Begroting iktoon 2017-2020
Evaluatie en verslag iktoon 2018
Jaarcijfers Stichting Promotie Cultuurparticipatie 2018