Genomineerde gemeenten

In onderstaand overzicht staan alle gemeenten beschreven die zijn aangedragen voor de BNG Bank Cultuurparticipatieprijs. De inzendingen staan op alfabetische volgorde. Inzendingen 2018: AchtkarspelenAmersfoortAssenBorneBrielle - Cranendonck, Nederweert, Weert (Weerterland)CulemborgDe Ronde Venen - De WoldenDen Haag - EdeEemsmond - Eijsden-MargratenEnschede - Etten-LeurGorinchemHellendoornHeusdenHillegomHilversum - Hoek van Holland (Rotterdam)KerkradeLisseMeierijstadMontferlandNijmegenOlst-Wijhe - OpsterlandSittard-Geleen – Someren - Steenbergen – TeylingenTilburgVeereVenloWeesp - West Maas en Waal - Zeist/BilthovenZwolle - ’s-Hertogenbosch

genomineerd

Assen

De jury over gemeente Assen: De inzending van Assen viel op vanwege de diversiteit aan projecten en doelstellingen die daarmee zijn beoogd en bereikt. De inwoners van Assen worden actief betrokken in wijken, zowel om initiatieven aan te dragen als om te participeren als deelnemer. Hieronder vallen ook minder zichtbare doelgroepen als ouderen, vluchtelingen en mensen met een geestelijke beperking of afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast zorgt Podium Zuidhaeghe voor een ‘cultureel hart’ in de gemeente, door ruimte te bieden voor amateur- en professionele kunstinitiatieven. Het is een culturele spilfunctie binnen de gemeente. Met laagdrempelige programmering binnen en buiten de muren van het podium is het zichtbaar voor alle inwoners van Assen.

Lees verder

genomineerd

Lisse

De jury over gemeente Lisse: De projecten van Lisse laten zien dat je in een kleine gemeente veel tot stand kunt brengen met weinig middelen. Burgers initiëren hier zelf culturele projecten als ‘Gluren bij de Buren’, een cultureel festival dat plaatsvindt bij de mensen thuis. Een mooi voorbeeld van een laagdrempelig concept waarin minder zichtbare vormen van cultuurparticipatie een podium vindt op zeer persoonlijk niveau. Er zijn in Lisse veel plekken waar opgroeiende jongeren kennis kunnen maken met amateurkunst, zoals Jeugdtheaterschool Flores, buurthuis Salvatori en het schoolproject De Zwarte Tulp. Het buurthuis zorgt zowel voor ontmoetingen als het laagdrempelige activiteitenaanbod van kunst, cultuur, beweging en welzijn. De gemeente heeft daarnaast ook een buurtregisseur, die samenwerkingen initieert tussen instellingen en verbinding met de inwoners. Een mooi beleidsinstrument volgens de jury.

Lees verder

genomineerd

Meierijstad

De jury over Meierijstad: Een prachtig voorbeeld van hoe een gemeente samen met het bedrijfsleven en culturele instellingen tot een gemeenschappelijke en samenhangende visie komt over talentontwikkeling, is de Circle of Talent. Van basisonderwijs tot vrije tijd en van kinderen tot en met volwassenen. Met het oude fabriekscomplex CHV Noordkade is een culturele hub herrezen waar de culturele beleving, participatie en menselijke basisbehoeftes als eten en sociale ontmoeting centraal staan. Maar liefst 19 ‘particuliere’ inzendingen hebben Meierijstad aangedragen. De jury is enthousiast over de hotspotfunctie die CHV Noordkade heeft in de regio, die met de vestiging van onder andere Phoenix Cultuureducatie zorgt voor een breed scala aan lessen, workshops en cursussen voor jong en oud.

Lees verder

genomineerd

Steenbergen NB

De jury over gemeente Steenbergen: Als kleine gemeente heeft Steenbergen een beknopt, maar afgewogen beleid voor cultuur dat vooral op de sociale waarde van kunst en cultuur is gericht. De belangrijkste ambitie is volgens de gemeente om kunst en cultuur in te zetten als stimulans voor sociale cohesie. Om dit doel te realiseren heeft de gemeente vier regelingen opgezet: voor cultuur, welzijn, leefbaarheid en participatie. Daarmee wil de gemeente inwoners en organisaties stimuleren zelf met culturele initiatieven te komen. In Steenbergen vervullen dorpsraden een belangrijke rol. Ze hebben een eigen cultuurbudget en treden op als verbinder tussen inwoners en lokale kunstenaars en kunstprofessionals. Inwoners zijn de opdrachtgever, maar worden ook betrokken als deelnemer bij de projecten. Een goed voorbeeld hiervan is de culturele dorpspomp in Steenbergen is Kunstforum, die kunstactiviteiten organiseert voor verschillende doelgroepen. Dit past bij de doelstelling van de gemeente om alle inwoners op een passende manier middels kunst met elkaar in aanraking te brengen én om de leefbaarheid van de gemeente te vergroten.

Lees verder

genomineerd

Zwolle

De jury over gemeente Zwolle: In Zwolle wordt het beleid van de gemeente zichtbaar in een aantal krachtige beleidsinstrumenten die hun effect hebben in de praktijk. De jury is erg te spreken over de manier waarop het beleid in de gemeente Zwolle is uitgewerkt. De krachtige instrumenten zijn voor andere grote gemeenten een mooi en vernieuwend voorbeeld van fondsvorming in cultuureducatie en cultuurparticipatie. Stadkamer is met de bibliotheek de huiskamer van de stad, en een culturele ontmoetingsplek voor de inwoners. Daarnaast werkt Stadkamer met adviseurs als verbinders in de wijk en heeft het vier culturele fondsen in beheer, gericht op culturele initiatieven in wijken, amateurkunst en cultuureducatie en –participatie binnen het onderwijs.

Lees verder

Aangedragen gemeenten

Achtkarspelen

De gemeente Achtkarspelen heeft een actief stimuleringsbeleid vanwege de positieve effecten op welzijn en gezondheid alsmede de ontwikkeling van culturele en persoonlijke identiteit. Dit beleid bestaat uit structurele en niet structurele financiële ondersteuning van culturele activiteiten, maar ook het beschikbaar stellen van het gemeentehuis als "Hûs fan de Mienskips" (Gemeenschapshuis) voor uitvoeringen en exposities.

Lees verder

Amersfoort

Voor de gemeente Amersfoort is zichtbaarheid van ouderenzorg en cultuur van belang, in verbinding met de wijk en met haar omgeving. De gemeente staat daarmee voor het stimuleren van actieve cultuurparticipatie in het sociale domein. Naast de samenwerking met het Centrum voor de Kunsten zet de gemeente momenteel in op de samenwerking tussen zorg en cultuur middels het Care&Culture Koor en presentaties rondom WereldAlzheimer dag met o.a Alzheimer NL. De gemeente stelt zich actief betrokken op. De laatste openbare repetitie van het Care&Culture Koor werd bijvoorbeeld geopend door wethouder Imming.

Lees verder

Borne

In 2011 was Borne de eerste gemeente die het maken van een toekomstvisie heeft overgelaten aan de gemeenschap (diverse prijzen gewonnen 'MijnBorne2030'). Daarin hebben inwoners nadrukkelijk de wens geuit dat de rol van de overheid sterk zou veranderen: meer zaken overlaten aan initiatieven van burgers, instellingen of ondernemers. Die partijen zouden elkaar daardoor ook meer kunnen vinden. De nieuwe positie die Borne daarop heeft aangenomen heeft inderdaad nieuwe verhoudingen gecreëerd.  Er wordt minder naar de overheid gekeken en er is meer initiatief ontstaan. Ook op het gebied van cultuurparticipatie. De gemeente faciliteert waar nodig en probeert om niet belemmerend mee te werken aan mooie initiatieven. Cultuur in al zijn vormen betekent voor Borne een aandeel in leefbaarheid.

Lees verder

Brielle

Voor een gemeente met 17.000 inwoners heeft Brielle een zeer uitgebreid pakket aan culturele voorzieningen, vooral op het gebied van erfgoed en podiumkunsten. Eind vorig jaar is in een informatiedocument door BMC beschreven hoe Brielle er cultureel voor staat. Hieruit wordt duidelijk  dat cultuur in Brielle leeft. Niet alleen in gemeentelijk beleid, maar vooral ook in de inzet van vele vrijwilligers verenigd in diverse stichtingen en verenigingen. Cultuur zit in het DNA van Brielle. Daarom hebben de vijf beleidslijnen welke zijn beschreven in de nieuwe cultuurnota, allen betrekking op actieve cultuurparticipatie: door inwoners maar ook door toeristen, door de jeugd maar ook door ouderen, door het onderwijs maar ook door ondernemers.

Lees verder

Cranendonck, Nederweert, Weert (Weerterland)

De gemeentes Cranendonck, Nederweert en Weert hebben ieder een afzonderlijk cultuurbeleid. Daar waar logisch en zinvol worden gemeenschappelijke initiatieven opgepakt in samenwerking met het RICK (Regionaal Instituut voor Cultuur- en Kunsteducatie). Er is een convenant afgesloten waarin de manier van samenwerking beschreven staat. Er wordt onder andere concreet samengewerkt in het initiëren en uitvoeren van projecten binnen het sociale domein. Speciale aandacht is er voor de doelgroepen binnen het sociale domein zoals mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt, asielzoekers en statushouders, dementerenden en eenzamen. Doel is enerzijds een fijne leefomgeving voor alle inwoners en anderzijds een bijdrage leveren aan de opdracht van de gemeentes om uitvoering te geven aan de drie decentralisaties.

Lees verder

Culemborg

Culemborg heeft in 2014 samen met de stad een cultuurvisie gemaakt. Doel is een bloeiend cultureel klimaat met ruimte voor creatieve initiatieven waarin cultuur een belangrijke rol speelt bij het opbouwen van een samenleving waarbij iedereen mee kan doen. Het streven is de culturele infrastructuur en de kwaliteit van het kunst- en cultuuraanbod te handhaven, uit te breiden en op onderdelen te versterken door samenwerking te stimuleren.

Lees verder

De Ronde Venen

Wij willen in onze gemeente het voor iedereen mogelijk maken om van te genieten of te participeren in Kunst en Cultuur. Wij hechten grote waarde aan cultureel ondernemerschap, bijdragen aan persoonlijke ontwikkeling en een mooie spreiding in onze gemeente. Het is in De Ronde Venen altijd zoeken naar een balans. In de kernen Abcoude en Baambrugge barst het van de initiatieven en inspirerende ideeën. Andere kernen zijn minder welvarend en meer cultuurarm. Het is aan de gemeente om een goede balans aan te brengen en kruisbestuiving aan te moedigen. Dit lukt ons niet zonder onze cultuurconsulent die een belangrijke verbindende rol heeft en partijen in de praktijk bij elkaar weet te brengen. Zij maakt deel uit van de basisinfrastructuur voor Kunst en Cultuur in onze gemeente.

Lees verder

De Wolden

Met dertig evenementen en ruim 24.000 bezoekers tijdens de Cultuurexplosie 2017 is Cultureel De Wolden op de kaart gezet. De Cultuurexplosie was voor jong en oud met veel deelnemers en bezoekers uit de gemeente De Wolden. Het ‘Wij Cultureel De Wolden’ gevoel is dankzij de Cultuurexplosie versterkt. Er zijn nieuwe evenementen en initiatieven ontstaan en er zijn nieuwe contacten gelegd tussen Cultureel Platform en potentiele nieuwe vrijwilligers. Het succes willen we vasthouden. We willen cultuur meer gaan inzetten voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken, denk hierbij aan laaggeletterdheid of vereenzaming van jongeren en ouderen. De Cultuurexplosie heeft daarnaast bewezen dat er meer uit de samenwerking tussen cultuur en andere domeinen en organisaties valt te halen. De komende periode gaat de gemeente samen met Cultureel Platform, Welzijn De Wolden en de gebiedscoöperatie een boost geven aan deze samenwerking.

Lees verder
1 2 3 4 5