BNG prijs

In onderstaand overzicht staan alle gemeenten beschreven die zijn aangedragen voor de BNG Bank Cultuurparticipatieprijs. De inzendingen staan op alfabetische volgorde. Inzendingen 2018: AchtkarspelenAmersfoortAssenBorneBrielle - Cranendonck, Nederweert, Weert (Weerterland)CulemborgDe Ronde Venen - De WoldenDen Haag - EdeEemsmond - Eijsden-MargratenEnschede - Etten-LeurGorinchemHellendoornHeusdenHillegomHilversum - Hoek van Holland (Rotterdam)KerkradeLisseMeierijstadMontferlandNijmegenOlst-Wijhe - OpsterlandSittard-Geleen – Someren - Steenbergen – TeylingenTilburgVeereVenloWeesp - West Maas en Waal - Zeist/BilthovenZwolle - ’s-Hertogenbosch

winnaar

Assen

De jury over gemeente Assen: De inzending van Assen viel op vanwege de diversiteit aan projecten en doelstellingen die daarmee zijn beoogd en bereikt. De inwoners van Assen worden actief betrokken in wijken, zowel om initiatieven aan te dragen als om te participeren als deelnemer. Hieronder vallen ook minder zichtbare doelgroepen als ouderen, vluchtelingen en mensen met een geestelijke beperking of afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast zorgt Podium Zuidhaeghe voor een ‘cultureel hart’ in de gemeente, door ruimte te bieden voor amateur- en professionele kunstinitiatieven. Het is een culturele spilfunctie binnen de gemeente. Met laagdrempelige programmering binnen en buiten de muren van het podium is het zichtbaar voor alle inwoners van Assen.

Lees verder

Aangedragen gemeenten

Cranendonck, Nederweert, Weert (Weerterland)

De gemeentes Cranendonck, Nederweert en Weert hebben ieder een afzonderlijk cultuurbeleid. Daar waar logisch en zinvol worden gemeenschappelijke initiatieven opgepakt in samenwerking met het RICK (Regionaal Instituut voor Cultuur- en Kunsteducatie). Er is een convenant afgesloten waarin de manier van samenwerking beschreven staat. Er wordt onder andere concreet samengewerkt in het initiëren en uitvoeren van projecten binnen het sociale domein. Speciale aandacht is er voor de doelgroepen binnen het sociale domein zoals mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt, asielzoekers en statushouders, dementerenden en eenzamen. Doel is enerzijds een fijne leefomgeving voor alle inwoners en anderzijds een bijdrage leveren aan de opdracht van de gemeentes om uitvoering te geven aan de drie decentralisaties.

Lees verder

Culemborg

Culemborg heeft in 2014 samen met de stad een cultuurvisie gemaakt. Doel is een bloeiend cultureel klimaat met ruimte voor creatieve initiatieven waarin cultuur een belangrijke rol speelt bij het opbouwen van een samenleving waarbij iedereen mee kan doen. Het streven is de culturele infrastructuur en de kwaliteit van het kunst- en cultuuraanbod te handhaven, uit te breiden en op onderdelen te versterken door samenwerking te stimuleren.

Lees verder

De Ronde Venen

Wij willen in onze gemeente het voor iedereen mogelijk maken om van te genieten of te participeren in Kunst en Cultuur. Wij hechten grote waarde aan cultureel ondernemerschap, bijdragen aan persoonlijke ontwikkeling en een mooie spreiding in onze gemeente. Het is in De Ronde Venen altijd zoeken naar een balans. In de kernen Abcoude en Baambrugge barst het van de initiatieven en inspirerende ideeën. Andere kernen zijn minder welvarend en meer cultuurarm. Het is aan de gemeente om een goede balans aan te brengen en kruisbestuiving aan te moedigen. Dit lukt ons niet zonder onze cultuurconsulent die een belangrijke verbindende rol heeft en partijen in de praktijk bij elkaar weet te brengen. Zij maakt deel uit van de basisinfrastructuur voor Kunst en Cultuur in onze gemeente.

Lees verder

De Wolden

Met dertig evenementen en ruim 24.000 bezoekers tijdens de Cultuurexplosie 2017 is Cultureel De Wolden op de kaart gezet. De Cultuurexplosie was voor jong en oud met veel deelnemers en bezoekers uit de gemeente De Wolden. Het ‘Wij Cultureel De Wolden’ gevoel is dankzij de Cultuurexplosie versterkt. Er zijn nieuwe evenementen en initiatieven ontstaan en er zijn nieuwe contacten gelegd tussen Cultureel Platform en potentiele nieuwe vrijwilligers. Het succes willen we vasthouden. We willen cultuur meer gaan inzetten voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken, denk hierbij aan laaggeletterdheid of vereenzaming van jongeren en ouderen. De Cultuurexplosie heeft daarnaast bewezen dat er meer uit de samenwerking tussen cultuur en andere domeinen en organisaties valt te halen. De komende periode gaat de gemeente samen met Cultureel Platform, Welzijn De Wolden en de gebiedscoöperatie een boost geven aan deze samenwerking.

Lees verder

Den Haag

De gemeente Den Haag vindt actieve cultuurparticipatie van belang voor de zelfontplooiing van mensen, maar via verenigingen en lossere verbanden ook voor het sociale weefsel in de stad. De amateurkunstbeoefening is ook van groot belang voor de professionele kunstensector, voor een groter publieksbereik en – in het geval van jongere amateurkunstenaars – als reservoir van potentieel talent. In Den Haag wordt zowel op stedelijk- als stadsdeelniveau stevig ingezet op actieve cultuurparticipatie: stedelijk via de inzet van CultuurSchakel en op stadsdeelniveau via de inzet van de cultuurankers.

Lees verder

Ede

Kunst en cultuur zijn van grote betekenis voor de samenleving. Zij dragen bij aan 21e-eeuwse vaardigheden: creativiteit, kritisch denken, burgerschap, samenwerken, communicatie, productiviteit, ondernemerschap, ICT en mediageletterdheid. Cultuur in Ede is bij uitstek geschikt om de economische en sociale kracht lokaal te versterken. Cultuur is een fundament in de ontwikkeling van de mens (jong en oud) en een fundament in de opbouw van een stad of dorp. Een goed cultuuraanbod in onze gemeente draagt in sterke mate bij aan de ambities van ons gemeentebestuur om Ede te ontwikkelen tot een sterke en sociale samenleving, met verbinding tussen stad en dorpen, waarin iedereen zich thuis kan voelen en waar het aantrekkelijk is om te wonen, te werken en te ondernemen. Cultuur is verbonden met onze identiteit en draagt bij aan ontwikkeling, ontplooiing van mensen en sociale cohesie in onze gemeente. We zetten in op actieve kunst- en cultuurbeoefening voor alle leeftijden, maar met name voor de jeugd. In Ede hebben we daarbij kennis van onze historie en waarderen en beschermen wij ons erfgoed. Het creëren van een optimaal lokaal cultureel klimaat is een gezamenlijke opgave voor de gemeente, culturele organisaties, ondernemers en actieve inwoners. Ieder doet dit vanuit zijn eigen rolneming.

Lees verder

Eemsmond

Gemeente Eemsmond ligt in Noord-Groningen. Deze regio is een krimpgebied: al het beleid is erop gericht om op adequate wijze om te gaan met deze demografische- en sociaaleconomische dynamiek. Verder is het aardbevingsvraagstuk zeer actueel hier. Het eerste uitgangspunt was dat kunst & cultuur niet bij mensen op het netvlies zit hier, en dat het weinig handvatten bood voor het realiseren van effectieve omgang met het krimp-vraagstuk. Van dat uitgangspunt zijn we terug gekomen. Diverse aanbieders van kunst- en cultuureducatie en -projecten hebben herhaaldelijk aangegeven en getoond dat kunst en cultuur hier juíst verbindende elementen blijken te zijn. Oftewel: het cement van de samenleving vormen.

Lees verder

Eijsden-Margraten

In het uitvoeringsprogramma 2016 is de keuze gemaakt om de sportieve en culturele activiteiten voor alle doelgroepen mogelijkheid te maken. Inwoners van Eijsden-Margraten worden met het programma Ik beweeg, ik creëer letterlijk in beweging gebracht met kunst en cultuur. De buurtcoach van kunst en cultuur zorgt voor lokale, interlokale en Euregionale participatie, educatie en strategie. De coach werkt samen met de verschillende beleidsvelden kunst, cultuur, landschap, natuur, milieu, educatie, vrije tijd, sport, WMO, jeugd en toerisme gekoppeld aan externe stakeholders, belangenorganisatie en ondernemers.

Lees verder
1 2 3 4 5