BNG prijs

In onderstaand overzicht staan alle gemeenten beschreven die zijn aangedragen voor de BNG Bank Cultuurparticipatieprijs. De inzendingen staan op alfabetische volgorde. Inzendingen 2018: AchtkarspelenAmersfoortAssenBorneBrielle - Cranendonck, Nederweert, Weert (Weerterland)CulemborgDe Ronde Venen - De WoldenDen Haag - EdeEemsmond - Eijsden-MargratenEnschede - Etten-LeurGorinchemHellendoornHeusdenHillegomHilversum - Hoek van Holland (Rotterdam)KerkradeLisseMeierijstadMontferlandNijmegenOlst-Wijhe - OpsterlandSittard-Geleen – Someren - Steenbergen – TeylingenTilburgVeereVenloWeesp - West Maas en Waal - Zeist/BilthovenZwolle - ’s-Hertogenbosch

winnaar

Assen

De jury over gemeente Assen: De inzending van Assen viel op vanwege de diversiteit aan projecten en doelstellingen die daarmee zijn beoogd en bereikt. De inwoners van Assen worden actief betrokken in wijken, zowel om initiatieven aan te dragen als om te participeren als deelnemer. Hieronder vallen ook minder zichtbare doelgroepen als ouderen, vluchtelingen en mensen met een geestelijke beperking of afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast zorgt Podium Zuidhaeghe voor een ‘cultureel hart’ in de gemeente, door ruimte te bieden voor amateur- en professionele kunstinitiatieven. Het is een culturele spilfunctie binnen de gemeente. Met laagdrempelige programmering binnen en buiten de muren van het podium is het zichtbaar voor alle inwoners van Assen.

Lees verder

Aangedragen gemeenten

Enschede

Cultuurparticipatie in Enschede is erop gericht om zoveel mogelijk mensen uit alle lagen van de bevolking het culturele domein te laten ontdekken of er aan deel te laten nemen. Deelname zorgt voor zelfontplooiing maar ook voor ontmoeting, uitwisseling en sociale cohesie. En biedt van daaruit kansen voor sociale stijging. Hiervoor wordt in Enschede gewerkt langs drie lijnen, namelijk amateurkunst, cultuureducatie gericht op primair - en voortgezet onderwijs, wijkprojecten & community art gericht op Integrale Kind Centra en wijkbewoners. We stimuleren mensen om mee te doen door primair uit te gaan van dat wat mensen beweegt in hun dagelijks leven. Dat betekent, dat we actief op zoek gaan naar de verborgen culturele activiteiten in de wijken, naar de verbinding met de allochtone gemeenschap en ook juist met degenen voor wie de afstand tot cultuur erg groot is. Vervolgens proberen we dat optimaal tot uiting te laten komen met behulp van de artistieke kwaliteiten van de stad. Herstructureringsprojecten of sociale thema’s in de wijk worden benut om mensen kennis te laten maken met cultuur én om de emoties van de wijk in een creatieve vormtaal weer te geven. Het doel is dus niet ‘verheffen van het volk tot Cultuur met een grote C’. Het is wél: de drempel tot cultuur verlagen. Aansluiten bij de leefwereld van de inwoners en het eigene, de kracht en het talent van de stad de ruimte geven. We gaan actief op zoek naar talent in de wijken en bieden het een podium

Lees verder

Etten-Leur

De gemeente Etten-Leur wil aan alle inwoners en in het bijzonder de leerlingen van het primair onderwijs een Cultuurbuffet aanbieden van KOEPEL (Kunst, Onderwijs en Erfgoed Plein Etten-Leur) bestaande uit receptieve en actieve kunst- en erfgoedproducten. KOEPEL maakt onderdeel uit van de gemeente Etten-Leur en werkt samen met cultuurcentrum Nieuwe Nobelaer, Erfgoed Brabant, Kunstbalie, de lokale musea, zelfstandige kunstenaars, amateurgezelschappen en culturele verenigingen.

Lees verder

Gorinchem

De gemeente staat voor het faciliteren en regisseren, zodat zoveel mogelijk (amateur)verenigingen zich kunnen presenteren aan de inwoners van Gorinchem. En daarbij een podium krijgen om zich daarop te presenteren. Het doel is de Cultuurparticipatie van inwoners bevorderen, waarbij het bijzonder is dat alle verenigingen, inwoners en betrokken zeer actief betrokken zijn bij de organisatie van iktoon. In Gorinchem is cultuur: van en met mensen, de motor, worden er nieuwe verbindingen aangegaan, doen zoveel mogelijk mensen mee, laten mensen zich inspireren.

Lees verder

Hellendoorn

Op 14 september 2017 is de CultuurCaravaan van start gegaan. Inwoners bepalen samen de nieuwe cultuurvisie! Bij dit proces – een schoolvoorbeeld van bestuurlijke vernieuwing en geen eenmalig experiment maar een doorgaand proces – heeft de raad zowel de totstandkoming als de uiteindelijke besluitvorming bij de inwoners gelegd. Vanuit de wens om het cultuurbeleid echt vanuit de samenleving te laten komen moest er eerst met elkaar ontdekt worden wat cultuur nou eigenlijk is. Cultuur is veranderlijk en betekent voor ieder iets anders. Door middel van een echte `cultuur-caravan’ zijn het huidige cultuuraanbod en de ideeën en opvattingen van inwoners uit alle kernen van de gemeente opgehaald en bij elkaar gebracht. Een samenspel tussen inwoners en organisaties. Op 13 maart 2018 is in de gemeente Hellendoorn de nieuwe cultuurvisie vastgesteld.

Lees verder

Heusden

Vanaf 2017 was het weer tijd voor een nieuw cultuurbeleid in de gemeente Heusden. Maar anders dan gewend, niet door een beleidsnota te schrijven, maar door het gehele culturele veld in actie te laten komen en gezamenlijk een culturele vijfjarenvisie te ontwikkelen. Conform de beweging van de overheid om een faciliterende rol aan te nemen en de inwoners regie te laten nemen over wat zij belangrijk vinden, is het proces vormgegeven. We noemen het in Heusden ‘schaalverdieping’, dat betekent zoveel als dat het veld bepaalt waar behoefte aan is, maar er wordt ook eigenaarschap van hen gevraagd. Het traject, een dynamisch geheel, heet ‘Cultuur op koers’. Want dat is tenslotte ook het motto van het cultuurbeleid van de gemeente: ‘Het is wat je er zelf van maakt!’. Heb je een wens of loop je ergens tegenaan, kom dan zelf in actie. Maak het kenbaar en we gaan samen op zoek naar de juiste verbinding.

Lees verder

Hillegom

De gemeente Hillegom staat voor het bevorderen cultuurparticipatie en -educatie. Accenten liggen op  samenwerking en verbinding op basis van initiatief, kracht, kwaliteit van verenigingen. Kennis wordt gedeeld, activiteiten op elkaar afgestemd, waardoor diversiteit van culturele aanbod vergroot. Er zijn diverse projecten in Hillegom die cultuurparticipatie bevorderen, zoals Art=Shock, workshops kunst en cultuur voor leerlingen basisschool, Cultuurcafé (netwerkplatfom), Stichting Cultuurbeleving (allerlei activiteiten op het gebied van theater, muziek, zang, dans en cursussen), Café Thuys (songs around the campfire) en de dorpsdichter.

Lees verder

Hilversum

Hilversum wil een zo hoog mogelijke cultuurparticipatiegraad bereiken, met het accent op kunstbeoefening in verenigingsverband door:
- Passende huisvesting voor amateurorganisaties
- Vitale amateurorganisaties door samenwerking en uitwisseling in een actief netwerk
- Hilversums cultuurparticipatiefonds toevoegen aan het minimabeleid om actieve cultuurparticipatie te vergroten
- Het vergroten van contacten in buurten tussen inwoners door kunstzinnige initiatieven, waarmee verbindingen worden gelegd en de drempel om zelf actief te worden lager wordt.

Gemeente Hilversum is super actief in het promoten van samenwerking in de amateurkunstbeoefening, met als speerpunt de opening van de iktoon-maand. Er komt veel verbinding en energie uit het meedoen aan iktoon.

Lees verder

Hoek van Holland (gemeente Rotterdam)

Met ‘kunst en cultuur in de gebieden’ worden bij uitstek veel stadsbewoners bereikt. Het is onze ambitie dat er in de gebieden van Rotterdam een kwalitatief volwaardig en toegankelijk aanbod van kunst en cultuur is, zowel voor kunstbeoefening als beleving. Concreet heeft de visie van Rotterdam op cultuurparticipatie/cultuurspreiding geleid tot een aantal instrumenten en ontwikkelingen: een subsidieregeling voor kunst en cultuur in de gebieden en het snelloket; de ondersteuning van culturele programmering in de gebieden; de meerjarige subsidiëring van Cultuur Concreet, dat onder meer zorgdraagt voor de cultuurscouts en hun activiteiten; de meerjarige subsidiëring via het Cultuurplan van enkele wijkgerichte culturele organisaties.

Lees verder
1 2 3 4 5