Cranendonck, Nederweert, Weert (Weerterland)

De gemeentes Cranendonck, Nederweert en Weert hebben ieder een afzonderlijk cultuurbeleid. Daar waar logisch en zinvol worden gemeenschappelijke initiatieven opgepakt in samenwerking met het RICK (Regionaal Instituut voor Cultuur- en Kunsteducatie). Er is een convenant afgesloten waarin de manier van samenwerking beschreven staat. Er wordt onder andere concreet samengewerkt in het initiëren en uitvoeren van projecten binnen het sociale domein. Speciale aandacht is er voor de doelgroepen binnen het sociale domein zoals mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt, asielzoekers en statushouders, dementerenden en eenzamen. Doel is enerzijds een fijne leefomgeving voor alle inwoners en anderzijds een bijdrage leveren aan de opdracht van de gemeentes om uitvoering te geven aan de drie decentralisaties.

Drie gemeentes werken concreet samen in het initiëren en uitvoeren van projecten binnen het sociale domein.

Hart voor je Wijk
Hart voor je Wijk brengt bewoners van Nederweert-West dichter bij elkaar door middel van kunst en door de inzet van leerlingen van basisschool de Bongerd. De kinderen gingen de wijk in en hebben buurtbewoners geïnterviewd over hun eigen buurt. Vervolgens werd op school hard gewerkt aan het tekenen en schilderen van portretten van de geïnterviewde mensen uit de wijk. Het project werd geïnitieerd en begeleid door docenten van Rick.

Heel Weert Wenst
Heel Weert Wenst is een initiatief van Huis voor de Kunsten Limburg, Wonen Limburg, Punt Welzijn, Rick en Rabobank Weerterland en Cranendonck. Deze organisaties willen door middel van kunst en cultuur de bewoners van diverse wijken in Weert ondersteunen bij het verbeteren van hun buurt en een basis leggen voor nieuwe sociale netwerken. Dit met als doel de leefbaarheid en sociale cohesie op een creatieve manier te stimuleren.

Efkes de weg kwijt
Dementie, wat is dat eigenlijk? Hoe herken je iemand die lijdt aan dementie, en hoe kunnen we patiënten helpen om zo lang mogelijk deel te nemen aan onze samenleving? Efkes de weg kwijt is een initiatief van Sociaal Makelaars Cranendonck, WMO commissies, Cultuurcraan, gemeente Cranendonck, steunpunt mantelzorg en Rick, met als doel het creëren van meer begrip en bewustzijn rondom dementie.Mede door middel van een theatertour willen wij herkenbare situaties voor dementie patiënten gaan tonen aan een groot publiek. Aan jongeren, toekomstige mantelzorgers, winkelpersoneel, leden van sportverenigingen, zodat zoveel mogelijk mensen weten wat dement zijn betekent voor zowel de patiënt als de omgeving.