Culemborg

Culemborg heeft in 2014 samen met de stad een cultuurvisie gemaakt. Doel is een bloeiend cultureel klimaat met ruimte voor creatieve initiatieven waarin cultuur een belangrijke rol speelt bij het opbouwen van een samenleving waarbij iedereen mee kan doen. Het streven is de culturele infrastructuur en de kwaliteit van het kunst- en cultuuraanbod te handhaven, uit te breiden en op onderdelen te versterken door samenwerking te stimuleren.

Doordat het Cultuurfonds laagdrempelig is, zijn de lijnen kort en kunnen aanvragen snel worden gehonoreerd.

Nadat de Cultuurvisie samen met inwoners en organisaties in de stad is opgesteld, is ook het bijbehorende budget van - eerst € 150.000, naderhand € 193.000 - in handen gegeven van een stichting die bemenst wordt door inwoners. Het stichtingsbestuur neemt een onafhankelijke positie in, maar heeft wel voeling met het culturele veld in de stad. Hierdoor is het cultuurbeleid meer van de stad zelf geworden. Door uitbreiding van het budget en toevoeging van het budget voor amateurkunst, is de armslag van het Cultuurfonds een stuk groter geworden en kunnen meer aanvragen worden gehonoreerd. Doordat het Cultuurfonds laagdrempelig is, zijn de lijnen kort en kunnen aanvragen snel worden gehonoreerd. Dit helpt cultuuraanbieders om vervolgens andere fondsen aan te schrijven.

Cultuurfonds Culemborg
De stichting Cultuurfonds Culemborg is opgericht op 6 juli 2015 en heeft als doelstelling: ‘Het primair voor de inwoners van de gemeente Culemborg, door middel van financiële ondersteuning, bevorderen en mogelijk maken van een aantrekkelijk, gevarieerd en breed cultureel aanbod binnen de gemeentegrenzen dat bestemd is voor een divers publiek en openbaar toegankelijk is.' Alle inwoners van Culemborg kunnen een aanvraag doen. Voor een aanvraag boven de € 500, wordt wel verwacht dat een rechtspersoon, zoals een stichting of vereniging, de aanvrager is om het risico voor individuele aanvragers te beperken. Dit heeft in de afgelopen jaren al geleid tot een grote variëteit in aanvragen. Speciale aandacht wordt besteed aan het verbreden van de doelgroep, zodat bijvoorbeeld ook migrantengroepen in Culemborg van het Cultuurfonds gebruik gaan maken.           

Kunst Educatie Culemborg
Kunst Educatie Culemborg is een vereniging van ouders en professionals die bijdragen aan culturele vorming van kinderen in Culemborg. De gemeente stimuleert dit door in het kader van de Brede School Culemborg op elke school binnenschools en buitenschools muziek-, teken- en theaterlessen aan te bieden.

De Roos van Culemborg
De Roos van Culemborg is een stichting die vele activiteiten ontplooit op het grensvlak van poëzie, muziek en religie. De Roos van Culemborg ziet overal poëzie. Een specifiek uitgangspunt met verrassende resultaten.