Enschede

Cultuurparticipatie in Enschede is erop gericht om zoveel mogelijk mensen uit alle lagen van de bevolking het culturele domein te laten ontdekken of er aan deel te laten nemen. Deelname zorgt voor zelfontplooiing maar ook voor ontmoeting, uitwisseling en sociale cohesie. En biedt van daaruit kansen voor sociale stijging. Hiervoor wordt in Enschede gewerkt langs drie lijnen, namelijk amateurkunst, cultuureducatie gericht op primair - en voortgezet onderwijs, wijkprojecten & community art gericht op Integrale Kind Centra en wijkbewoners. We stimuleren mensen om mee te doen door primair uit te gaan van dat wat mensen beweegt in hun dagelijks leven. Dat betekent, dat we actief op zoek gaan naar de verborgen culturele activiteiten in de wijken, naar de verbinding met de allochtone gemeenschap en ook juist met degenen voor wie de afstand tot cultuur erg groot is. Vervolgens proberen we dat optimaal tot uiting te laten komen met behulp van de artistieke kwaliteiten van de stad. Herstructureringsprojecten of sociale thema’s in de wijk worden benut om mensen kennis te laten maken met cultuur én om de emoties van de wijk in een creatieve vormtaal weer te geven. Het doel is dus niet ‘verheffen van het volk tot Cultuur met een grote C’. Het is wél: de drempel tot cultuur verlagen. Aansluiten bij de leefwereld van de inwoners en het eigene, de kracht en het talent van de stad de ruimte geven. We gaan actief op zoek naar talent in de wijken en bieden het een podium

Tijdens het onderzoek naar de staat van de Enschedese amateurkunst stond betrokkenheid en inbreng van het veld centraal.

Onderzoek naar gewenste situatie met het veld
Wat de gemeente bijzonder maakt, is dat ze momenteel in een intensief proces zitten om de huidige subsidieverordening amateurkunst te vernieuwen. Dit doen ze niet alleen, maar met het veld. De gemeente wilde achterhalen waar de knelpunten liggen bij het beleid rondom amateurkunst om zo inzicht te krijgen in waar amateurkunstenaars en amateurkunstverenigingen zo nodig ondersteund kunnen worden. De gemeente Enschede worstelde met nieuw beleid rondom amateurkunst. Daarom is  in kaart gebracht wat kansrijke benaderingswijzen zouden kunnen zijn om het amateurkunstbeleid vorm te geven, hebben een enquête uitgezet onder alle amateurverenigingen, hebben alle verenigingen uitgenodigd voor een kennissessie met de wethouder en hebben veel gesprekken gevoerd.

Geconcludeerd is dat veel amateurverenigingen het moeilijk hebben en dat met de huidige subsidieverordening de nadruk meer ligt op instandhouding van amateurverenigingen dan op het stimuleren van de sector. Het budget voor amateurkunst gaat op aan een deel van de gevestigde verenigingen en er is geen ruimte voor nieuwe initiatieven. Ook is geconcludeerd dat er weinig cross-over plaatsvindt tussen de verschillende sectoren en koepelorganisaties en tussen amateurs en professionals. Uit de bijeenkomsten met het werkveld is gebleken dat de amateurkunst naast financiële ondersteuning een groeiende behoefte heeft aan andere mogelijkheden om haar positie te versterken, zoals advies en ondersteuning op het gebied van bestuur, organisatie en artistiek-inhoudelijke ontwikkeling. Het resultaat is dat de amateurkunst te weinig zichtbaar is in Enschede en in de regio.

Vanaf januari 2019 willen we toegroeien naar de gewenste situatie met onder andere het instellen van een onafhankelijke en multidisciplinaire adviescommissie.

WAK: Week van de Amateurkunst
We organiseren dit jaar al voor het achtste jaar de WAK: Week van de Amateurkunst. Dit evenement is hier niet alleen doel, maar ook heel duidelijk een middel om allerlei vormen van samenwerking en participatie te creëren. Dit geldt zowel voor samenwerking tussen amateurkunstgroepen als tussen amateurs en professionals. Denk bijvoorbeeld aan samenwerking met een groot beeldende kunst evenement (Kunst in het Volkspark) waar we groepen mogen laten optreden. Of onze 'Big WAK Night' waarbij dit jaar 37 verschillende groepen op 1 avond in de cafés en de kerk op en rondom de Oude Markt (het belangrijkste uitgaansgebied van de stad) gaan optreden, waardoor ze elkaar inspireren, gebruik maken van elkaars publiek en in contact komen met geheel nieuw publiek.